Oddział przedszkolny

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Plan wychowawczy i profilaktyki

                

                               „Nie można wychowywać bez okazywania szacunku. Poszanowanie godności osobistej uczniów, którzy nawzajem szanują swoich nauczycieli, jest jednym z pierwszych warunków odnowy szkoły.”

Freinet

 Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki

Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

na lata 2015 -2018

Mników 2015

Spis treści:

     1.Wstęp

     2. Założenia ogólne i cele programu

     3. Postanowienia szczegółowe

-        Rola i zadania wychowawcze nauczycieli

-        Działania adresowane do wszystkich uczniów

-        Działania skierowane do rodziców

-       Działania skierowane do nauczycieli

 1. Przewidywane umiejętności i zakres pozyskanej wiedzy
 2. Sposoby realizacji
 3. Ewaluacja
 4. Przykładowe pomoce i scenariusze zajęć
 1. WSTĘP

Szkoła jest miejscem oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych, które mają wspomagać młodzież w przygotowaniu do samodzielnego dorosłego życia.

Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki opracowano na potrzeby Gimnazjum w Mnikowie po zdiagnozowaniu środowiska szkolnego poprzez:

 • Rozmowy indywidualne, wywiady – prowadzone z rodzicami przez nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego.
 • Obserwację zachowań uczniów na przerwach, lekcjach, podczas zajęć świetlicowych oraz pozalekcyjnych, a także na wycieczkach i imprezach pozaszkolnych prowadzoną na bieżąco przez wychowawców i pedagoga szkolnego.
 • Analizę niepowodzeń szkolnych – dokonywaną każdorazowo po zakończonym okresie.
 • Analizę dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania interwencji wychowawczej:

1. dokumentacja pedagoga szkolnego – kontrakty, notatki służbowe,

2. dzienniki lekcyjne,

3. klasowe zeszyty uwag,

4. dokumentacja dyrektora – nagany dyrektora

Na tej podstawie określono następujące  problemy występujące w szkole:

1. naruszenia dyscypliny szkolnej,

2. agresja i przemoc werbalna, wulgaryzmy, 

3. zachowania ryzykowne – palenie papierosów, spożywanie alkoholu,

4. groźby stosowania przemocy w kontaktach rówieśniczych,

5. przemoc medialna (cyberprzemoc),

8. zaburzenia równowagi psychicznej (samookaleczenia, anoreksja, otyłość, nerwica),

9. niska samoocena,

10. brak motywacji, równanie w dół, bylejakość.

 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE PROGRAMU

Myśl przewodnia Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki zawiera się w określeniach: przyjaźń, bliskość, jedność. Przyjaźń w kontaktach między wychowawcą a wychowankami, bliskość w zakresie zainteresowań, dociekań, pokonywania barier, jedność we wspólnym działaniu: rodziców, uczniów, nauczycieli.

            Wychowanie w oparciu o ten program zakłada, że zadaniem nauczyciela – wychowawcy jest pokazanie istnienia dobra i zła oraz stworzenie młodzieży pola wyboru właściwych wartości. Przyjęliśmy pogląd, iż na wychowanie i właściwe postawy ma wpływ każdy i w każdym momencie. Najważniejsze jest jednak dla nas poszanowanie tych ideałów i pozytywnych wartości, które uczeń wynosi z domu rodzinnego.

            Nasz program ma wspomóc proces dojrzewania ucznia, w najbardziej newralgicznym dla niego momencie życia – młodzieńczej fascynacji światem różnych wartości. Związany jest tematycznie z realizacją podstawy programowej.

Pozwala to na zaangażowanie wszystkich nauczycieli w szkole w proces wychowania młodzieży. Daje uczniom poczucie jedności w urzeczywistnianiu i realizowaniu zbiorowego zamierzenia. Nauczyciele stają się „liderami” dla młodzieży, ale wspomagani są w pracy dydaktycznej przez rodziców.

Metody realizacji programu:

 1. pogadanki,
 2. wycieczki,
 3. warsztaty,
 4. symulacja,
 5. gry sytuacyjne,
 6. dyskusje,
 7. debaty,
 8. negocjacje,
 9. wywiady i kwestionariusze,
 10. praca z dokumentami,

Naszym celem jest ukształtowanie człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować swoje myśli i poglądy w sposób jawny, precyzyjny i zrozumiały, umiejącego bronić swojego zdania, a jednocześnie słuchać innych, dbającego o przestrzeganie norm i odpowiedzialnego w swoich działaniach, za siebie i drugiego człowieka.

            Oddziaływać chcemy w trzech obszarach: na osobowość ucznia, jego życie we wspólnocie oraz działalność (aktywność) w określonym środowisku kulturalno-przyrodniczym.

 • „osobowość” - dbanie o intelekt, zdrowie i etykę poprzez:

1. możliwość poznania swoich uzdolnień, sprecyzowanie zainteresowań,

2.  nauczenie się odróżniania cech charakteru wspomagających proces poznawczy (pilność, systematyczność, odpowiedzialność za swoje wyniki w nauce i decyzje),

3. przygotowanie się do samokształcenia,

4. wstępne określenie dalszej drogi kariery,wykształcenie nawyków higienicznych dotyczących ciała i umysłu

5. przygotowanie się do dokonywania wyborów moralnych  (odróżnianie prawdy od kłamstwa),  

6. zdobywanie wiedzy i umiejętności sprzyjających  zdrowemu stylowi życia, podejmowaniu zachowań prozdrowotnych,

7. szanowanie siebie, innych i dobra wspólnego (dbanie o estetyczny wygląd własny i otoczenia, dbanie o właściwe relacje - tolerancja i poczucie sprawiedliwości).

 •  „wspólnota” - dbanie o właściwe relacje w społeczeństwie dotyczące: więzi, prawa, obowiązków poprzez:

1. ukazanie więzi międzyludzkich i rozumienie sensu praw i obowiązków (prawa jakie posiada jednostka w społeczeństwie, mechanizmy ich obrony),

2. wypracowanie pożądanych postaw obywatelskich,

3.  kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych (rozstrzyganie wątpliwości i problemów moralnych zgodnie z przyjętą hierarchią wartości, przestrzeganie prawa),

4.  umiejętność dokonania samooceny,

5. umiejętność prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi,

6. dbanie o zdrowie i życie własne i innych. .

 •  „środowisko” - dbanie zarówno o środowisko przyrodniczy (środowisko naturalne), jak i kulturowe poprzez:

1. uwrażliwienie młodzieży na wartość natury i dokonań cywilizacyjnych,

2. przygotowanie do świadomego uczestnictwa w rozwoju kulturowym i kulturalnym,

3. wskazywanie skutecznych sposobów ochrony środowiska.

Reasumując, przesłaniem naszego działania jest:

 1. Przyjaźń, bliskość we wspólnym działaniu: rodziców, uczniów, nauczycieli.
 2. Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w proces wychowania.
 3. Twórcze samodoskonalenie młodzieży.
 4. Umiejętność odróżniania dobra od zła.
 5. Kultywowanie ideałów i tradycji domu rodzinnego.
 6. Budowanie właściwej hierarchii wartości.
 7. Identyfikacja podstawowych zagrożeń okresu dojrzewania i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
 8. Oddziaływanie w trzech płaszczyznach: na osobowość ucznia, jego życie we wspólnocie oraz środowisku kulturalno-przyrodniczym.
 9. Ukształtowanie człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować swoje myśli i poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały, umiejącego bronić swojego zdania a jednocześnie słuchać innych, dbającego o przestrzeganie norm i wartości, odpowiedzialnego w swoich działaniach za siebie i drugiego człowieka.

Oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne oparte są na:

 • przekazywaniu informacji – dostarczenie informacji na temat celów i treści kształcenia oraz efektów pracy, jasne kryteria oceniania, wskazywanie mocnych i słabych stron ucznia poprzez stosowanie informacji zwrotnej,

 • umiejętnym komunikowaniu się – wyrażanie emocji, inicjowanie dyskusji umożliwiającej wyrażanie własnych poglądów, szczerość i otwartość w dyskusji, podejmowanie tematów trudnych dotyczących jednostki i grupy,

 • współdziałaniu – podejmowanie współpracy z uczniem i jego rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów i konfliktów, inspirowanie współpracy między uczniami,
 • modelowaniu – bycie wzorem, autorytetem dla ucznia, wskazywanie reguł i norm postępowania na lekcji, w szkole, w otoczeniu innych ludzi, promowanie wartości takich jak mądrość, wiedza, godność, sprawiedliwość, prawdomówność oraz propagowanie idei wolontariatu, służby drugiemu człowiekowi, postawy altruizmu i filantropii, 
 • doświadczaniu – stwarzanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, aktywne i refleksyjne pełnienie ról w klasie i szkole, dzielenie się efektami własnej pracy z innymi,

 • możliwości  wyboru – stwarzanie warunków do wyboru różnej aktywności przez ucznia oraz różnych strategii umożliwiających mu uzyskiwanie wyników adekwatnych do możliwości rozwojowych,
 • wspieraniu  i promowaniu uzdolnień uczniów – przedstawianie bogatej oferty  zajęć pozalekcyjnych  w celu rozwoju zainteresowań oraz systematyczne monitorowanie efektów działań podejmowanych  przez nauczycieli  i  uczniów,

 1. 3.POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

ROLA I ZADANIA WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI

WSZYSCY UCZĄCY:

 • wszechstronnie wspierać rozwój osobowy ucznia (intelektualny, psychiczny, społeczny, moralny, estetyczny i duchowy), ze szczególną odpowiedzialnością troszczyć się o dostosowanie  wymagań edukacyjnych wobec ucznia z dysfunkcjami,
 • rozwijać dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, mobilizować do wysiłku intelektualnego,
 • uświadamiać praktyczną użyteczność edukacji w każdej sytuacji i na każdym etapie życia,
 • wyrabiać samodzielność, otwartość na problemy cywilizacyjne świata, ponosić odpowiedzialności za siebie i za zbiorowość, grupę, których jest się uczestnikiem,
 • uczyć szacunku dla siebie i wobec innych, przygotować do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, kształtować postawy patriotyczne,
 • przygotować do rozróżniania dobra i zła,
 • kształtować umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, bycia tolerancyjnym,
 • kształtować umiejętności zgodnego współdziałania ze sobą, w szkole i środowisku, szanowania elementarnych praw człowieka,
 • kształtować zdrowy styl życia,
 • udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów (prowadzone diagnozy),
 • zawiadamiać, jak najszybciej, o istotnych spostrzeżeniach, problemach wychowawczych wychowawcę, pedagoga szkolnego lub dyrekcję szkoły,
 • ściśle współpracować z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami w sprawach wychowawczych dotyczących uczniów,
 • włączać się aktywnie w realizację poszczególnych zadań wychowawczo-profilaktycznych na forum szkoły.

 WYCHOWAWCY KLAS:

 • jest bezpośrednio odpowiedzialny za proces wychowania powierzonych mu uczniów, planuje i organizuje pracę z klasą,
 • prowadzi lekcje wychowawcze według wcześniej przedstawionego dyrekcji szkoły do akceptacji planu, który musi korelować z założeniami wychowawczymi szkoły, a tym samym ze Szkolnym Programem Wychowawczym i Profilaktyki,
 • na radach podsumowujących przedstawia sprawozdanie z realizacji w/w planu.
 • na bieżąco obserwuje i kontroluje postępy uczniów oraz absencje na zajęciach lekcyjnych. W sytuacjach niepokojących wchodzi natychmiast w bezpośredni kontakt z rodzicami, pedagogiem szkolnym i dyrekcją szkoły,
 • jest otwarty na propozycje uczniów i rodziców, bierze udział w imprezach i uroczystościach szkolnych,
 • współpracuje z rodzicami aby zapewnić odpowiednie warunki do nauki w szkole i w domu. Jest partnerem każdego rodzica. Włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy i szkoły w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniom oraz innym przejawom patologii społecznej,
 • dzieli się z uczniami odpowiedzialnością - dostrzega problemy i konflikty, potrafi pracować nad ich rozwiązaniem,
 • współpracuje ze szkolnym pedagogiem oraz nauczycielami przedmiotowymi,
 • rganizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 • dostosowuje naukę do indywidualnych potrzeb ucznia zgodnie z orzeczeniem PPP,
 • dba i przestrzega zasad bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem, organizuje indywidualną opiekę uczniowi niepełnosprawnemu ruchowo.  

PEDAGOG SZKOLNY:

 • swoją kompetencją i warsztatem wspiera uczniów, rodziców i nauczycieli w ich działalności wychowawczo-profilaktycznej,
 • pełni dyżury celem udzielania uczniom, rodzicom i nauczycielom porad lub wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
 • prowadzi indywidualną pracę z potrzebującymi wychowankami,
 • prowadzi działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, która ma na celuprzeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych takich jak: palenie tytoniu, używanie środków psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków), wczesną aktywność seksualną, zachowania agresywne i przestępcze poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji
 • prowadzi zajęcia specjalistyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
 • współprowadzi szkoleniowe rady pedagogiczne, udostępnia nauczycielom niezbędne materiały merytoryczne, literaturę, scenariusze itp.

Działania adresowane do wszystkich uczniów

ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni

Zapoznanie uczniów z obowiązującymi regulaminami,

w tym prawami i obowiązkami ucznia.

Omówienie na lekcjach wychowawczych organizacji roku szkolnego, podstawowych zapisów Statutu, WSO i Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki.

Zapoznanie uczniów z działalnością samorządu szkolnego.

Wychowawcy

Szerzenie wśród młodzieży znajomości prawa i wyrabianie nawyku poszanowania go.

Spotkania z policją, prawnikiem, kuratorem sądowym.

Godziny wychowawcze dotyczące obowiązków człowieka oraz odpowiedzialności za ich lekceważenie

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

Rozwijanie szacunku do „Małej

i Wielkiej Ojczyzny”.

Kształtowanie szacunku do

własnego państwa i symboli.

Wychowanie ku wartościom.

Kultywowanie tradycji i obrzędowości narodowej, lokalnej i szkolnej.

Omawianie tematyki z tego zakresu na lekcjach wychowawczych.

Panel na temat wartości. Historia szkoły w Mnikowie – szkoła jako ważny element środowiska lokalnego na przestrzeni lat.

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

Praca na rzecz drugiego człowieka – wolontariat

Organizacja własnych oraz udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

Przygotowanie do prawidłowego

zachowania w stanach zagrożenia

życia i zdrowia (AIDS, alkoholizm, nikotynizm, narkomania; pornografia, przemoc, agresja).

Zachęcanie młodzieży do udziału w akcjach profilaktycznych.

Organizowanie spotkań ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień.

Organizowanie szkolnych kampanii, festynów, debat i konkursów.

Opracowywanie gazetek tematycznych, plakatów, ulotek itp.

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

Udział młodzieży w akcjach czytelniczych (czytanie młodszym dzieciom).

Organizowanie konkursów czytelniczych na poziomie szkoły, gminy.

Bibliotekarz

Nauczyciele - poloniści

ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH
Tworzenie bezpiecznego, wolnego od agresji, przemocy i uzależnień środowiska wychowawczego szkoły.

Zapoznanie uczniów z punktami statutu dotyczącymi zakazu używania środków odurzających,psychotropowych, zastępczych, psychoaktywnych (dopalacze, środki odurzające,  papierosy, narkotyki, alkohol, leki), opuszczania szkoły podczas zajęć lekcyjnych oraz procedurami interwencji szkoły w sytuacjach ryzykownych zachowań uczniów.

Systematyczna kontrola przy wszystkich drzwiach wyjściowych, na boisku, wokół szkoły, przy toaletach i innych pomieszczeniach  w ramach dyżurów nauczycieli.

Przestrzeganie zakazu stosowania agresji oraz zażywania środków psychoaktywnych podczas wszystkich imprez szkolnych i poza szkołą.

Stosowanie procedur zgodnych ze strategią interwencji szkoły w sytuacjach ryzykownych zachowań uczniów(przemoc fizyczna i psychiczna, uzależnienia, demoralizacja, patologia społeczna).

Prowadzenie programów profilaktycznych lub ich elementów o tematyce antynikotynowej,

antyalkoholowej i antynarkotykowej.

Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne.

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE UCZNIÓW

Zajęcia pozalekcyjne - przeznaczone dla uczniów pragnących poszerzać swoje wiadomości i umiejętności w zakresie danego przedmiotu lub innej dziedziny aktywności.

Celem zajęć jest:

 • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów,
 • poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany w programie nauczania,
 • rozwijanie uzdolnień uczniów,
 • udzielanie pomocy edukacyjnej uczniom napotykającym na trudności w uczeniu się,
 • zagospodarowanie czasu wolnego.

W zajęciach pozalekcyjnych typu: kółka zainteresowań, grupy wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne uczestniczą uczniowie zainteresowani przedmiotem lub zakwalifikowani przez nauczyciela do odpowiedniej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, za zgodą rodziców.

W pozalekcyjnych zajęciach sportowych uczestniczą uczniowie z wysoką sprawnością fizyczną i predyspozycjami do uprawiania określonej dyscypliny sportowej, wyznaczeni przez nauczycieli wychowania fizycznego.

W zajęciach rekreacyjno-sportowych uczestniczą wszyscy chętni uczniowie, w tym nie mający predyspozycji do udziału w zajęciach specjalistycznych. 

Uczniowie mogą uczestniczyć:

 1. w  pracach organizacji działających w szkole (SU, wolontariat)
 2. w zajęciach pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, SKS, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów, realizacja szkolnych projektów)
 3. w organizacji imprez (wyjścia na spektakle filmowe, teatralne, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki klasowe i międzyklasowe, organizacja świąt, uroczystości szkolnych, państwowych, środowiskowych, kiermaszy i festiwali, wolontariatu),
 4. w organizowanych  konkursach i zawodach (udział w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym, gminnym, rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim).

Działania skierowane do uczniów klas pierwszych

Główne zadania do realizacji w klasie pierwszej to:

 1. poznanie uczniów, ich potrzeb i możliwości rozwojowych
 2. integracja zespołu klasowego oraz zespołu rodziców (udzielanie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się trudności w nauce, komunikacji interpersonalnej, problemach emocjonalnych),
 3. wypracowanie form współpracy z rodzicami  (zachęcenie ich do poszerzania wiedzy dotyczącej problemów dzieci i młodzieży poprzez kontakty z pedagogiem, udział w spotkaniach ze specjalistami, samokształcenie),
 4. profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu życia,
 5. realizowanie zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

Tematyka godzin wychowawczych (ustalona przez zespół wychowawców):

Klasy I

 1. Zapoznanie z statutem i regulaminami szkoły oraz zasadami bezpieczeństwa.
 2. Poznajmy się (wycieczka integracyjna) - zajęcia integrujące. Jak wejść do nowej grupy koleżeńskiej, aby czuć się w niej dobrze i jednocześnie być niezależnym , jak nie ulegać presji rówieśniczej (wychowawca i pedagog).
 3. Ustalenie zasad współpracy w klasie – opracowanie kodeksu klasy, wybór Samorządu Klasowego.
 4. Test wielorakiej inteligencji – wychowawca, pedagog.
 5. Style uczenia się - diagnoza – pedagog .
 6. Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Mnemotechniki – wychowawca, pedagog.
 7. Moje zainteresowania.
 8. Mam talent.
 9. Czy masz właściwą postawę wobec pracy w domu i w szkole?
 10. Rozwiązywanie konfliktów w grupie. Negocjacje i mediacje.
 11. Patron szkoły.
 12. Zagrożenia związane z Internetem.
 13. Stop cyberprzemocy.

Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień:

-        Czy odżywiasz się prawidłowo?

-        Palenie – decyzja należy do Ciebie.

Działania skierowane do uczniów klas drugich

Główne zadania do realizowania w klasie drugiej to:

 1. umiejętna współpraca z innymi,
 2. profilaktyka uzależnień,
 3. profilaktyka zachowań agresywnych
 4. 4.planowanie zadań z doradztwa zawodowego

Klasy II

 1. Złość, agresja i przemoc – rozpoznawanie emocji, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie (pedagog).
 2. Poznajmy siebie – agresja, uległość, asertywność w zachowaniu.
 3. Co wpływa na kształtowanie się naszego poczucia własnej wartości?
 4. Nasze postawy wobec innych – tolerancja i stereotypy, altruizm, filantropia.
 5. Refleksja nad wolnością – czy można być absolutnie wolnym?
 6. Kultura dnia codziennego.
 7. Stop cyberprzemocy.
 8. Moje mocne i słabsze strony.
 9. Mój temperament i cechy charakteru.
 10. Mój stan zdrowia.
 11. Określam swoje skłonności zawodowe i próbuję wybrać zawód.

Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień:

 • Stare nawyki i nowe trendy w żywieniu.
 • Zdrowy styl życia.
 • Alkohol i narkotyki – ich rodzaje i skutki używania (pedagog).

Działania skierowane do uczniów klas trzecich

Istotnymi elementami działań do realizacji w klasie trzeciej są:

 1. Podejmowanie przez młodzież decyzji o wyborze kierunku swojego kształcenia, czyli decyzji zawodowej.
 2. Egzamin gimnazjalny.
 3. Kształtowanie prawidłowych postaw życiowych i wsparcie w kryzysie.
 4. Promowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień.

Klasy III

 1. Oferta edukacyjna krakowskich szkół ponadgimnazjalnych – zapoznanie.
 2. Krakowskie szkoły  oczami naszych absolwentów.
 3. Kryteria i zasady przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Poznajemy lokalny rynek pracy (pedagog).
 5. Podejmuję decyzję o własnej przyszłości - samoocena  a wymagania (pedagog).
 6. Procedury egzaminu gimnazjalnego (pedagog, dyrektor).
 7. Nasze relacje – szacunek w kontaktach z innymi.
 8. Rola  autorytetów  w życiu człowieka – altruiści, filantropi.
 9. Stres egzaminacyjny pod kontrolą – techniki rozładowywania napięć i  relaksacji.
 10. Wkraczamy w progi dorosłości. Zagrożenia czyhające na nastolatka.
 11. Wzorce patriotyczne w mojej rodzinie i otoczeniu.

Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień:

-         Postawy wobec używania środków uzależniających.

-         Jak radzić sobie ze stresem? Jak sobie pomóc?

-         Zagrożenia cywilizacyjne (choroby, uzależnienia, ochrona środowiska).

-         Wczesna inicjacja seksualna.

Działania skierowane do rodziców

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni

Monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec działań szkoły w zakresie  wychowania i profilaktyki

Rozmowy i konsultacje indywidualne, dyskusje podczas wywiadówek klasowych,

anonimowe sondaże ankietowe, bieżąca współpraca  z Radą Rodziców.

Umożliwienie i ułatwianie kontaktu rodziców z placówkami i instytucjami spierającymi działania wychowawcze.

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

Zapoznanie rodziców ze statutem szkoły, podstawowymi regulaminami oraz szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki

Udostępnienie dokumentacji oraz omówienie najważniejszych ich zapisów podczas wywiadówek klasowych.

Udostępnianie statutu i regulaminów przez szkolną bibliotekę, stronę internetową szkoły.

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

Pedagogizacja rodziców

Wykłady i prelekcje o tematyce wychowawczej, profilaktycznej z udziałem pedagoga, psychologa, terapeuty i innych specjalistów.

Warsztaty umiejętności wychowawczych.

Udostępnianie literatury z zakresu problematyki adolescencji.

Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla młodzieży używającej środki i substancje odurzające i psychoaktywne, ich rodziców oraz o konsekwencjach prawnych wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wychowawcy

Bibliotekarz

Pedagog

Profilaktyka uzależnień (alkohol, papierosy, środki odurzające, dopalacze, narkotyki

Rozmowy, pogadanki, warsztaty, prelekcje, zebrania, spotkania z służbami mundurowymi – dostarczające wiedzy o mechanizmach i skutkach uzależnień.

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

Umożliwienie rodzicom aktywnej działalności i współdecydowania

o życiu szkoły

Zapraszanie rodziców do współorganizowania: imprez i uroczystości klasowych oraz ogólnoszkolnych.

Organizowanie spotkań o charakterze mediacyjnym uczeń - nauczyciel – rodzic.

Zapraszanie rodziców w celu prezentacji swojej ścieżki kariery (policjant, architekt, lekarz).

Podziękowania w formie: listów, dyplomów, podziękowań na forum klasy, szkoły.

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

Umożliwienie rodzicom uzyskania informacji o warunkach i sposobach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkania z przedstawicielami szkół.

Rozmowy z wychowawcami, pedagogiem.

Spotkania informacyjne podczas zebrań.

Dyrektor

Wychowawcy

Pedagog

Działania skierowane do nauczycieli

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni
Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego

Udostępnienie tekstów oraz omówienie najważniejszych ich zapisów.

Dyrektor

Nauczyciele

Pedagog

Monitorowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych.

Rozmowy i konsultacje indywidualne, dyskusje podczas posiedzeń rady pedagogicznej,

współpraca z Zespołem Wychowawców.

Nauczyciele

Pedagog

Edukacja, w tym profilaktyka uzależnień (alkohol, papierosy, dopalacze, narkotyki, leki i inne)

Umożliwienie udziału w różnych zewnętrznych formach szkoleniowych, organizowanie warsztatów umiejętności wychowawczych – w ramach WDN, udostępnianie literatury z zakresu problematyki okresu dorastania.

Kursy, warsztaty, rady szkoleniowe, szkolenia.

Dyrektor

Nauczyciele

Pedagog

Bibliotekarz

Udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych

Spotkania  mediacyjne z uczniami i rodzicami.

Pomoc w przygotowaniu kontraktów wychowawczych z klasą lub z uczniem i jego rodzicem.

Dyrektor

Pedagog

Wychowawcy

            Realizatorami niniejszego programu są wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły, którzy na bieżąco współpracują z rodzicami uczniów oraz z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę w sferze wychowania i profilaktyki.

W działania z zakresu wychowania i profilaktyki włączają się wszyscy pracownicy szkoły.

4. PRZEWIDYWANE  UMIEJĘTNOŚCI I ZAKRES POZYSKANEJ WIEDZY

W wyniku  działań wychowawczych i profilaktycznych  uczeń:

 • potrafi radzić  sobie  w  sytuacji  przemocy,  stresu  i  zagrożenia,
 • jest  asertywny,
 • zna  konsekwencje  zażywania środków psychoaktywnych,  narkotyków,  palenia,  picia  i  wpływu  używek  na  zdrowie,
 • prowadzi  zdrowy  styl  życia, dba o zdrowie,
 • potrafi ocenić  swoje  możliwości  i  szanse  na  dalszym etapie edukacyjnym,
 • ma poczucie opieki i bezpieczeństwa ze strony szkoły,
 • ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i narodowej,
 • współtworzy i respektuje normy grupowe i społeczne,
 • kieruje się wartościami, które owocują odpowiedzialnymi wyborami, postawami, twórczymi działaniami
 • dba o wygląd własny i otoczenia,
 • szanuje dobro wspólne, jest sprawiedliwy i tolerancyjny,
 • jest świadom swych praw i obowiązków, wie do kogo zwrócić się o pomoc,
 • we właściwy sposób potrafi wyrażać swoje prośby, sądy i oczekiwania.
5. SPOSOBY  REALIZACJI

            Treści  Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki   realizuje  się  na  godzinach  wychowawczych, warsztatach edukacyjno-profilaktycznych, apelach szkolnych , poszczególnych  przedmiotach, a także  podczas „Pucharu dyrektora”,  zajęć  pozalekcyjnych,  wycieczek, projektów edukacyjnych. 

Nauczyciel  sam  decyduje  o  metodzie  służącej  do  realizacji  celu,  przeważnie  będą  to  zajęcia  warsztatowe,  pogadanki,  dyskusje,  „burze  mózgów”.

Formą  realizacji  będą: warsztaty,  pogadanki,  dyskusje,  „burze  mózgów”, gazetki  informacyjne,  plakaty,  ulotki  informacyjne,  wystawy  i  projekty.

6. EWALUACJA

Ocenie  poddawane  są  następujące  elementy:

-    realizacja  programów,

-    realizacja  zaleceń  zawartych  w  opiniach  PPP,

-    realizacja  tematyki  profilaktyki  zawartych  w  planach  pracy  wychowawców  klas,

-    pedagogizacja  rodziców   na  spotkaniach  z  wychowawcami  klas,

-    diagnozowanie i monitorowanie przyczyn  zachowań  ryzykownych,

-    monitorowanie więzi  z  rodzicami,  opieki  dorosłych,  zainteresowania  nauką  i  własnym  rozwojem, aktywności,  ciekawości  poznawczej,  poszanowania  norm.

Podstawą  do  formułowania  ocen  będą  narzędzia  opracowane przez zespoły diagnozujące daną dziedzinę życia szkoły:  sprawozdania,  analizy,  dane  statystyczne,  obserwacje,  hospitacje,  zapisy  w  dokumentacji,  badania  ankietowe, opinie,  wnioski,  zgłoszone  innowacje  i  projekty  działań,    programy,  scenariusze,  wykresy.

7. PRZYKŁADOWE  POMOCE I SCENARIUSZE  ZAJĘĆ

I Pomoce

1. Kwestionariusz motywacji – Trudne sytuacje cz. 3 G 2 s. 15,16

2. Arkusz obserwacji klasy - Trudne sytuacje cz. 3  G 2 s. 46

3. Style uczenia się - Trudne sytuacje cz. 3 . G 3 s. 17

4. Historyjka z instrukcją ( planowanie nauki ) - Trudne sytuacje cz. 3 . G 5 s. 19

5. Jak uczniowie postrzegają miłość - Trudne sytuacje cz. 3 . G 10 s.10

6. Cytaty na temat miłości - Trudne sytuacje cz. 3 . G 10 s. 28 – 30

7. Wartości – program wychowawczy szkoły – integralny rozwój i wychowanie (Mądrość – wiedza – rozeznanie – zachowanie) Krystyna Chałas

8. Przykładowe rozmowy z ofiarą i sprawcą agresji - Trudne sytuacje cz. 2 . C 16 s. 21

9. Karta ćwiczeń: Moja sytuacja w klasie Trudne sytuacje cz. 2 . D 1  s. 27

10. Uczeń zdolny w klasie - Trudne sytuacje cz. 2 . D 3  s. 1 – 30

11. Informacje na temat depresji - Trudne sytuacje cz. 2 . E 1  s. 11

12. Informacje na temat zaburzeń odżywiania się - Trudne sytuacje cz. 2 . E 2 s. 9

13. Przemoc w szkole – ankiety dla uczniów nauczycieli i rodziców - Trudne sytuacje cz. 1 . B 11 s. 26 – 44

14. Nikotynizm - Trudne sytuacje.  H 4  s. 10

15. Internet - Trudne sytuacje.  H 3  s. 40

16. Zdrowe odżywianie - Materiały na godziny wychowawcze.

17. Nowotwory - Materiały na godziny wychowawcze.

18. Narkotyki - Materiały na godziny wychowawcze.

19. Filmy na temat uzależnień i trudności wychowawczych.

II Scenariusze

1. Jak postrzegam siebie i jak postrzegają mnie inni - Trudne sytuacje cz.  3 G 2 s. 21

2. Wzmocnienie samooceny - Trudne sytuacje cz. 3 G 2 s. 26

3. Wytyczanie celów - Trudne sytuacje cz. 3 G 2 s. 29

4. Przyjmowanie informacji zwrotnej - Trudne sytuacje cz. 3 G 2 s. 32

5. Radzenie sobie ze stresem i negatywnymi myślami - Trudne sytuacje cz. 3 G 2 s.   34

6. Wzmocnienie motywacji osiągnięć - Trudne sytuacje cz. 3 G 2 s. 41

7. Spotkanie z rodzicami :

- Aspiracje dziecka a oczekiwania rodziców - Trudne sytuacje cz. 3 G 2 s.51

- Wspieranie dziecka mającego trudności w nauce- Trudne sytuacje cz. 3 G 2 s.52

- Kanały sensoryczne człowieka i style uczenia się Trudne sytuacje cz. 3 . G 3 s. 37

- Trudne sytuacje wychowawcze w okresie dojrzewania - Trudne sytuacje cz. 2 . C 16  s.29

- Jak skutecznie wspierać swoje dziecko - Trudne sytuacje cz. 2 . D 1  s 46

- Rady dla rodziców, które mogą pomóc przeciwdziałać zachowaniom agresywnym - Trudne sytuacje cz. 2 . D 5  s. 30

- Postawy rodzicielskie, jak postępować ze swoim dzieckiem, moje relacje z dzieckiem i oczekiwania wobec niego - Trudne sytuacje cz. 2 . D 6  s. 46 – 57

- Scenariusze do pracy z rodzicami z zakresu profilaktyki palenia tytoniu – Izabela Tabak

8. Po co się uczymy , jak działa nasz pamięć, mnemotechniki - Trudne sytuacje cz. 3 . I 1 s.12 – 42

9. Czas wolny - Trudne sytuacje cz. 3 . I 4 s. 1- 36

10. Jacy jesteśmy wobec siebie? Moje/Twoje mocne i słabe strony. Negatywne emocje - Trudne sytuacje cz. 3  J 1 s.10 - 19

11. Trudne emocje - Trudne sytuacje cz. 2 . C 16  s. 23 – 28

12. Trudności z integracją - Trudne sytuacje cz. 2 . D 1  s. 15 – 19

      Pragnienia i oczekiwania oraz sposoby ich realizacji - Trudne sytuacje cz. 2 . D 1  s. 30

13. Niszczenie mienia szkolnego a agresja- Trudne sytuacje cz. 2 . D 5  s. 15 – 29

14. Czy jedzenie to tylko odżywianie się? - Trudne sytuacje cz. 2 . E 2  s. 15 - 40

15. Diagnoza klasy - Trudne sytuacje cz. 1 . B 4  s. 39 – 52

16. Konflikty i ich rozwiązywanie - Trudne sytuacje cz. 1 . C 1  s. 9 -18

17. Czy subkultury młodzieżowe są dla mnie azylem, czy może zagrożeniem? Trudne sytuacje cz. 1 . C 2  s. 22

18. Ja i moje wartości, Ja i moje wybory, Jestem ważny, Jestem wyjątkowy - Trudne sytuacje cz. 1 . C 9  s. 12

19. Scenariusze zajęć grupowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego – Materiały na godziny wychowawcze.

20. „Kalejdoskop zawodów” - zestaw filmów o zawodach

Wszystkie pomoce znajdują się w bibliotece szkolnej.

„Perspektywy edukacyjno - zawodowe” - płyty multimedialne – pedagog szkolny.

 

instaling logo male

189 baner