Oddział przedszkolny

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

REGULAMIN RR

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Regulamin Porządkowy dla uczniów Gimnazjum.pdf)REGULAMIN RR 193 kB

Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum w Mnikowie

§ 1

Niniejszy regulamin reguluje zasady funkcjonowania i działalności Rady Rodziców w Gimnazjum w Mnikowie, zwanej dalej Radą Rodziców.

§ 2

 1. Rada Rodziców jest wewnętrznym organem Gimnazjum w Mnikowie, zwanej dalej Szkołą, o charakterze opiniodawczym i doradczym.
 2. Rada Rodziców w wykonywaniu swoich zadań współdziała z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami.

§ 3

 1. Rada Rodziców jest przedstawicielem wszystkich rodziców i opiekunów praw­nych uczniów uczęszczających do Szkoły.
 2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. współpracę z dyrektorem i radą pedagogiczną,
  2. aktywne działania na rzecz Szkoły,
  3. reprezentowanie rodziców uczniów,
  4. formułowanie wniosków i opinii w sprawach przewidzianych zakresem kom­petencji,
  5. wspieranie organizacyjne i finansowe działań statutowych Szkoły.

§ 4

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców z każdej klasy.
 2. Co roku na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rada Rodziców spośród swoich członków wybiera Prezydium Rady w skład którego wchodzi przewod­niczący , wiceprzewodniczący i skarbnik oraz Komisję Rewizyjną składającą się z przewodniczącego oraz dwóch członków Rady Rodziców.

§ 5

 1. Na pierwszym zebraniu rodziców na początku roku szkolnego w każdej klasie rodzice wybierają członków Rady Klasowej oraz po jednym przedstawicielu do Rady Rodziców.
 2. Przedstawiciele klas do Rady Rodziców wybierani są w wyborach tajnych zwykłą większością głosów. Przedstawicielem klasy do Rady Rodziców zostaje kandydat z największą liczbą głosów.
 3. Do Rady Klasowej wybrani zostają dwaj kandydaci z największą liczbą głosów.
 4. W wyborach do Rady Rodziców jednego podopiecznego Szkoły reprezentuje jeden rodzic.
 5. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

§ 6

 1. Ustanie członkostwa w Radzie Rodziców następuje poprzez:
  1. złożenie pisemnej rezygnacji przez członka Rady Rodziców,
 2. Ustanie członkostwa w Radzie Rodziców następuje, odpowiednio, z dniem rezygnacji lub z dniem głosowania.
 3. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Rady Rodziców Rada wybiera inną osobę na wolne miejsce w trybie i na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 4. Do ustania członkostwa w Radzie Klasowej przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

§ 7

 1. Klasowa Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów wobec dyrektora i innych organów Szkoły.
 2. Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:
  1. aktywne uczestnictwo w życiu klasy,
  2. wspieranie rodziców,
  3. przygotowywanie opinii i wniosków,
  4. występowanie z wnioskami do Rady Rodziców.
 3. Pracami Rady Klasowej kieruje jej przewodniczący.
 4. Zebrania Rady Klasowej organizowane są w miarę potrzeb z inicjatywy jednego z członków.

§ 8

 1. Zebrania Rady Rodziców zwołuje się co najmniej trzy razy w roku szkolnym, przy czym w każdym semestrze musi się odbyć przynajmniej jedno spotkanie Rady. Pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do końca września w każdym roku szkolnym.
 2. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej Rady Klasowej lub dyrektora Szkoły.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania członkowie Rady zawiadamiani są pisemnie, co najmniej siedem dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. Nadzwyczajne zebranie Rady Rodziców może zostać zwołane na wniosek przewodniczącego Rady najpóźniej na dzień przed terminem.
 5. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Rodziców.
 6. Uchwały Rady Rodziców w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.
 7. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział, z głosem doradczym lub jako obserwatorzy, osoby zaproszone przez Radę Rodziców.
 8. W zebraniach Rady Rodziców bierze udział, z głosem doradczym, dyrektor Szkoły.
 9. Członkowie Rady Rodziców i Rad Klasowych wykonują swoje funkcje społecznie.

§ 9

 1. Kompetencje Rady Rodziców określają przepisy Ustawy o systemie oświaty i Karty nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
 2. Rada Rodziców uchwala:
  1. regulamin swojej działalności,
  2. plan działania i plan finansowy Rady Rodziców,
  3. w porozumieniu z radą pedagogiczną:
   1. program wychowawczy Szkoły,
   2. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
 3. Rada Rodziców opiniuje:
  1. podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,
  2. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole,
  3. projekt planu finansowego Szkoły składanego przez dyrektora Szkoły,
  4. pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu za­wodowego,
  5. inne sprawy Szkoły.
 4. Rada Rodziców wnioskuje:
  1. w sprawach dotyczących funkcjonowania Szkoły,

§ 10

 1. Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:
  1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
  2. reprezentowanie Rady i ogółu rodziców na zewnątrz oraz wobec dyrektora,
  3. realizacja preliminarza Rady,
  4. wykonywanie uchwał Rady
  5. przedstawianie opinii i postulatów Rady dyrektorowi i radzie pedagogicznej.
 2. Do zadań wiceprzewodniczącego należy:
  1. sporządzenie harmonogramu zebrań i spotkań Rady,
  2. nadzór nad terminowością prac komisji, prowadzenie protokołów, korespon­dencji i dokumentacji zebrań oraz ich właściwe przechowywanie.
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. nadzór nad działalnością finansową Rady Rodziców,
  2. ewidencjonowanie wpływów i wydatków z środków Rady Rodziców,
  3. czuwanie nad realizacją przyjętego planu finansowego oraz prawidłowym i celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców,
  4. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców, kontrolowanie ich prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,
  5. bieżące informowanie członków Rady Rodziców o dokonanych operacjach finansowych ze środków Rady Rodziców.
  6. dokonywanie raz w semestrze kontroli dokumentów finansowych,
  7. dokonywanie raz w semestrze kontroli stanu gotówki będącej w dyspozycji Rady Rodziców i zdawanie sprawozdania Radzie Rodziców.

§ 11

 1. Rada Rodziców dokumentuje swoje zebrania i uchwały w formie protokołów.
 2. Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący Rady Rodziców.
 3. Raz w roku, po zakończeniu kadencji, Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym składa ogółowi rodziców Szkoły ustne sprawozdanie ze swojej działalności.
 4. Dokumentacja Rady Rodziców przechowywana jest w Szkole.
 5. Ustępująca Rada Rodziców przekazuje nowo wybranej Radzie Rodziców komplet dokumentów związanych z dotychczasową działalnością.

§ 12

 1. Źródłem funduszy Rady są:
  1. dobrowolne składki rodziców,
  2. darowizny od innych osób fizycznych i prawnych oraz dochody z innych źródeł np. festyny, pikniki.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, są zbierane z przeznaczeniem na wspieranie realizacji celów statutowych Szkoły.
 3. Składki od rodziców zbierane są przez osobę upoważnioną przez Radę Rodziców.
 4. Wpłata darowizny jest dokumentowana poprzez wydanie pokwitowania wpłaty.
 5. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
 • Dyrektor
 • Nauczyciele
 • Pedagog szkolny
 • Rady klasowe
 • Samorząd uczniowski

§ 13

 1. Podstawą działalności finansowej Rady Rodziców jest roczny preliminarz obej­mujący planowane przychody i wydatki.
 2. Radę Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospoda­rowania środkami społecznymi, jakimi są darowizny.
 3. W celu właściwego wydatkowania środków finansowych Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem Szkoły.
 4. O wydatkowaniu zgromadzonych środków finansowych decyduje Rada Rodziców na podstawie zatwierdzonego planu finansowego na dany rok szkolny.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, natomiast w pozostałych sprawach rozstrzyga Rada Rodziców w dro­dze uchwały.

§ 15

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

instaling logo male

189 baner