Regulamin Porządkowy dla uczniów Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

Regulamin Porządkowy dla uczniów Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

Strój ucznia 

 1. Uczniowie przychodzą na zajęcia szkolne ubrani schludnie i czysto, w sposób określony w Statucie Szkoły.
 2. Zabronione jest przychodzenie na zajęcia szkolne w makijażu, z pomalowanymi paznokciami, w wyzywającej biżuterii.
 3. Na szkolne uroczystości uczniowie przychodzą w strojach galowych /biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica, biała koszula, granatowe lub czarne spodnie/
 4. Po szkole uczniowie poruszają się w obuwiu zamiennym tj. sportowym, najlepiej z jasną podeszwą od listopada do końca marca + w dni deszczowe i pochmurne.
 5. Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy: koszulka, krótkie spodenki lub spodnie dresowe, buty sportowe z jasną podeszwą.

Zasady korzystania z szatni 

 1. Uczniowie pozostawiają obuwie i okrycia wierzchnie w szafkach, Na czas trwania lekcji szatnia pozostaje zamknięta.
 2. Zabrania się przebywania w szatni poza godzinami rozpoczęcia i zakończenia swoich zajęć. 3.

W szatniach wf uczniowie przebierają się po dzwonku na lekcje. 

Zasady zachowania na terenie szkoły 

 1. Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania środków odurzających na terenie szkoły i poza nią.
 2. Po dzwonku, do rozpoczęcia zajęć, uczniowie ustawiają się przed klasą i w spokoju czekają na nauczyciela.
 3. Podczas przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne i przebywają na korytarzach . W toaletach przebywają, gdy jest to konieczne.
 4. Podczas przerw nie wolno biegać i zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych. Nie wolno otwierać okien, wychylać się przez nie i siadać na parapecie. Okna otwierane są tylko w czasie lekcji w celu przewietrzenia korytarzy.
 5. Uczniowie nie mają prawa opuszczać sal lekcyjnych bez zgody nauczyciela i przebywać podczas lekcji na korytarzu szkolnym.
 6. Uczniowie nie mogą samodzielnie wchodzić do pokoju nauczycielskiego. Mogą to zrobić jedynie za zgodą nauczyciela i tylko w ważnych sprawach.
 7. Próby wymuszania i zastraszania innych są surowo karane.
 8. Uczeń przebywający na terenie szkoły i poza nim zobowiązany jest do właściwego i kulturalnego zachowania się, godnego reprezentowania imienia szkoły, okazywania szacunku osobom dorosłym i swoim kolegom.
 9. Uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczyciela lub pracownika szkoły, który zwrócił im uwagę.

Mienie szkolne i osobiste 

 1. Wszyscy uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń, sprzętu i pomocy naukowych.
 2. Uczniowie mają obowiązek szanować mienie szkolne, sprzęt i pomoce naukowe.
 3. W przypadku stwierdzenia zniszczeń mienia szkoły uczeń , który dokonał zniszczeń jak również jego rodzice/prawni opiekunowie/ dokonują napraw lub pokrywają koszty tych napraw.
 4. Zobowiązuje się uczniów do zachowania czystości w salach, toaletach i na korytarzach.
 5. Uczeń może posiadać w szkole telefon komórkowy za zgodą rodzica (prawnych opiekunów).Ma obowiązek wyłączenia telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego na terenie szkoły. Ma całkowity zakaz używania aparatu telefonicznego w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych w szkole. Ma całkowity zakaz nagrywania filmów, dźwięku oraz robienia zdjęć podczas pobytu w szkole. Korzystanie z telefonu możliwe jest tylko w sytuacjach koniecznych w szatni – JEDYNA STREFA KORZYSTANIA Z TELEFONU NA TERENIE SZKOŁY!
 6. Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie w szkole jest zbędne, np. przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, telefon komórkowy, sprzęt elektroniczny.
 7. Pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe kradzieże.

Dyżury szkolne 

 1. Dyżury pełnią nauczyciele wg harmonogramu.
 2. Wszelkie problemy i sytuacje zagrażające bezpieczeństwu należy zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu.

Zeszyt ucznia 

 1. Uczniowie posiadają dzienniczki ucznia.
 2. Dzienniczki te stanowią jedną z form prowadzenia korespondencji rodziców z wychowawcą na temat ocen, usprawiedliwień nieobecności, zwolnień z zajęć itp.
 3. Każda nieobecność ucznia na zajęciach winna być usprawiedliwiona przez rodzica lub jego prawnego opiekuna.
 4. Usprawiedliwienia dokonuje się w formie pisemnej w dzienniczku ucznia lub osobiste stawiennictwo rodzica u wychowawcy.
 5. Uczeń winien dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie do 7 dni na najbliższej godzinie wychowawczej od momentu powrotu na zajęcia.
 6. Zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych dokonują rodzice pisemnie i telefonicznie lub osobiście.

Opuszczanie budynku szkoły 

 1. Uczniowie przebywają na terenie szkoły od momentu rozpoczęcia zajęć aż do chwili ich zakończenia.
 2. Uczniom nie wolno opuszczać terenu szkoły bez zgody i wiedzy nauczyciela.
 3. Obowiązuje zakaz wychodzenia na boisko szkoły, plac zabaw, przed budynek szkoły, do sklepu i in. bez opieki nauczyciela.
 4. Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem zachowują się kulturalnie w czasie oczekiwania na jego przyjazd, jak również podczas jazdy.

Postanowienia końcowe 

 1. W przypadku złamania Regulaminu Porządkowego mają zastosowanie kary określone w Statucie Szkoły dotyczące oceny z zachowania.
 2. Spory związane z przestrzeganiem Regulaminu rozstrzygane są z trybie statutowym.
 3. Zmian w regulaminie dokonuje Rada Pedagogiczna.
 4. Dyrektor lub wychowawca klasy zapoznaje z treścią regulaminu uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 września 2014 r.