Zasady rekrutacji

 Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

  1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
    w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat.

Organizacja edukacji przedszkolnej w gminie Liszki w roku szkolnym 2017/2018.

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w:

– oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Liszki,

– publicznym przedszkolu prowadzonym przez osobę fizyczną,

– niepublicznych przedszkolach.

Edukacją w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych objęte są dzieci
od 3 do 6-ciu lat oraz dzieci, którym został  odroczony  obowiązek szkolny.

Wszystkie dzieci sześcioletnie oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które będą realizowały przygotowanie przedszkolne mają zapewnione miejsca w oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych w obwodzie szkoły której zamieszkują.

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków, a datą zakończenia tego etapu, jednak data złożenia wniosku w szkole nie będzie miała żadnego wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

  1. Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej na zasadach ubiegania się o wolne miejsce.