Czasowe ograniczenia systemu oświaty

” …
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
poz. 1389, 1830, 1859 i 1870) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1a otrzymuje brzmienie:
„§ 1a. 1. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie
publicznych i niepublicznych:
1) szkół podstawowych;
…”
całość dokumentu —>>