Informacja o ubezpieczeniu

Dziecko, którego rodzic chce ubezpieczyć je w szkole, powinno mieć oświadczenie podpisane przez rodziców o treści:

—————————————————–
OŚWIADCZENIE
Wyrażam wolę ubezpieczenia mojego dziecka,
a tym samym zgodę na udostępnienie danych niezbędnych
do zawarcia umowy za pośrednictwem szkoły.

Dane dziecka:

Imię i nazwisko – ……………………………

PESEL – …………………………………….

Data Podpis rodzica/prawnego opiekuna

—————————————————–

oświadczenie należy złożyć u wychowawcy klasy
do pobrania:

—-> Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym <—-