Jeżdżę z głową

Projekt „Jeżdżę z głową” w 2021 roku realizowany w Gminie Liszki
Gmina Liszki po raz pierwszy w 2021 roku przystępuje do realizacji programu „Jeżdżę z głową”, polegającym na sfinansowaniu lekcji jazdy na nartach dla dzieci ze szkół podstawowych.

Projekt obejmuje organizację 7 kursów nauki jazdy na nartach dla 100 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Liszki, z klas IV-VIII, nie umiejących jeździć na nartach.
Całkowity koszt projektu wynosi 114 610,00 zł, w tym dotacja z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego: 34 900,00 zł oraz wkład finansowy Gminy Liszki: 79 710,00 zł.
Projekt jest całkowicie darmowy dla uczniów.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 19 stycznia 2021 roku do dnia 26 stycznia 2021 roku. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszenia.
Kurs nauki jazdy na nartach będzie obejmował szkolenie w okresie do dnia 31 marca 2021 roku, w wymiarze 20 godzin zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów licencjonowanej szkoły narciarstwa, na Stoku Narciarskim Czarny Groń, Rzyki – Praciaki. Realizacja programu zostanie rozpoczęta po uruchomieniu działalności obiektu. Wyjazdy odbywać się będą zgodnie z wcześniej ustalonymi harmonogramami, które zostaną przekazane do poszczególnych szkół, do których uczęszczają uczniowie objęci projektem oraz do opiekunów.
W ramach projektu uczestnikom zostanie wypożyczony kompletny sprzęt narciarski, zakupione karnety, ubezpieczenie oraz zapewniony transport na stok narciarski wraz z opieką.
Projekt to szansa dla rozwoju sportowych talentów, a także popularyzacja dobrego nawyku jazdy w kasku, upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Jeżdżę z głową”
Załączniki do regulaminu:
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Jeżdżę z głową”.
2. Oświadczenie uczestnika projektu „Jeżdżę z głową” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Oświadczenie uczestnika projektu „Jeżdżę z głową” o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.
4. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego uczestnika projektu „Jeżdżę z głową” o braku przeciwskazań do nauki jazdy na nartach.
5. Usprawiedliwienie nieobecności uczestnika projektu „Jeżdżę z głową”.
6. Oświadczenie o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie „Jeżdżę z głową”.