Powrót uczniów klas I-III do szkoły

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze
do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in.
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do
dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk).
5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej
– zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych
obszarach.
7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
8. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku
posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest
dezynfekcja po każdym użyciu. …. itd.

Przeczytaj pozostałe wytyczne —>