Rocznica wybuchu powstania styczniowego

W tym roku przypada okrągła 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego.
Powstanie styczniowe było największym zrywem niepodległościowym XIX wieku.
22 stycznia 1863 r. w Warszawie ukonstytuował się Rząd Narodowy, który wezwał naród Polski, Litwy i Rusi do walki przeciw carskiemu zaborcy. Nierówna walka z rosyjskim imperium trwała do wiosny 1865 r.
Cena za marzenia o niepodległej Polsce była ogromna – po stłumieniu powstania Polaków dotknęły liczne represje, m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje i wszechobecna rusyfikacja. Władze carskie większość jego uczestników ukarały śmiercią bądź zesłali w głąb Rosji.
Pamięć o Powstaniu Styczniowym była elementem jednoczącym Polaków we wszystkich zaborach, a po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku weterani styczniowego zrywu otrzymali prawo do noszenia mundurów Wojska Polskiego, Sejm nadał im stopnie i prawa oficerskie oraz stałe dożywotnie pensje. Weteranów zapraszano jako gości honorowych na wszystkie uroczystości państwowe, odwiedzali szkoły, harcerskie zloty. Byli pokoleniem, które przekazywało tradycję powstańczą.

Dzisiaj to my mamy obowiązek pamiętać o tamtych wydarzeniach i ludziach, którzy oddali życie w obronie naszej wolności, bo : „ Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.
Dlatego w ramach uczczenia 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, przygotowaliśmy szkolny przegląd pieśni patriotycznych, związanych z powstaniem styczniowym, zatytułowany

„ Melodie powstania styczniowego”.
Każda klasa przygotowała i zaprezentowała pieśń powstańczą w myśl przesłania zawartego w słowach jednej z pieśni- „ Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie”. Oprócz tego uczniowie zapoznali się z najważniejszymi informacjami, dotyczącymi przyczyn wybuchu powstania, jego przebiegiem i skutkami po przegranej.
Uczniowie dowiedzieli się o osobach , które brały udział w powstaniu lub mu sprzyjały, a są do dzisiaj obecne w życiu Mnikowian. Chodzi tu o Adama Chmielowskiego, uczestnika powstania styczniowego, a późniejszego św. Brata Alberta, który stał się patronem kościoła w Mnikowie i o autora słynnego obrazu Matki Boskiej Skalskiej – Walerego Eliasza Radzikowskiego. To właśnie w 1863 roku powstał ten obraz i miał być miejscem modlitwy za ojczyznę w czasach niewoli.

Małgorzata Kołodziejczyk