Regulamin Porządkowy

Aktualny obowiązujący wszystkich uczniów naszej szkoły:

Regulamin Porządkowy dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

Na terenie szkoły obowiązują postanowienia zawarte w Statucie Szkoły i Regulaminie Porządkowym. Uczeń i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania.
Strój ucznia
1. Uczniowie przychodzą na zajęcia szkolne ubrani schludnie i czysto, w sposób określony w Statucie Szkoły.
2. Zabronione jest przychodzenie na zajęcia szkolne w makijażu, z pomalowanymi i długimi paznokciami, w wyzywającej biżuterii.
3. Na szkolne uroczystości uczniowie przychodzą w strojach galowych /biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica, biała koszula, granatowe lub czarne spodnie/
4. Po szkole uczniowie poruszają się w obuwiu zamiennym tj. sportowym, najlepiej z jasną podeszwą.
5. Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy: biała koszulka, krótkie spodenki lub spodnie dresowe, buty sportowe z jasną podeszwą.
Zasady korzystania z szatni
1. Uczniowie pozostawiają obuwie i okrycia wierzchnie w szafkach, na czas trwania lekcji szatnia pozostaje zamknięta.
2. Zabrania się przebywania w szatni poza godzinami rozpoczęcia i zakończenia swoich zajęć.
3. W szatniach wf uczniowie przebierają się po dzwonku na lekcje.
Procedury lekcyjne
1. Po dzwonku, do rozpoczęcia zajęć, uczniowie ustawiają się przed klasą i w spokoju czekają na nauczyciela.
2. Podczas lekcji uczniowie nie żują gumy i nie jedzą. Na ławce trzymają tylko rzeczy będące pomocami do danej lekcji. Nie rozmawiają i nie komentują odpowiedzi swoich kolegów.
3. Uczniowie zachowują prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce. Obowiązuje zakaz huśtania się na krzesłach, chodzenia po klasie, siadania na ławkach.
4. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy uczniowie wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.
5. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, a nie na sygnał dzwonka.
6. Po skończonej lekcji uczniowie zobowiązani są pozostawić porządek w klasie: starta tablica, pozbierane papierki, ustawione krzesełka. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
7. Po ostatniej lekcji uczniowie zakładają krzesła na stoły.
Zasady zachowania na terenie szkoły
1. Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania środków odurzających na terenie szkoły i poza nią.
2. Podczas przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne i przebywają na korytarzach. W toaletach przebywają, gdy jest to konieczne.
3. Podczas przerw nie wolno biegać i zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych. Nie wolno otwierać okien, wychylać się przez nie i siadać na parapecie. Okna otwierane są tylko w czasie lekcji w celu przewietrzenia korytarzy.
4. Uczniowie nie mają prawa opuszczać sal lekcyjnych bez zgody nauczyciela i przebywać podczas lekcji na korytarzu szkolnym.
5. Uczniowie nie mogą samodzielnie wchodzić do pokoju nauczycielskiego. Mogą to zrobić jedynie za zgodą nauczyciela i tylko w ważnych sprawach.
6. Próby wymuszania i zastraszania innych są surowo karane.
7. Uczeń przebywający na terenie szkoły i poza nim zobowiązany jest do właściwego i kulturalnego zachowania się, godnego reprezentowania imienia szkoły, okazywania szacunku osobom dorosłym i swoim kolegom.
8. Uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczyciela lub pracownika szkoły, który zwrócił im uwagę.
9. Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej 20 min przed zajęciami lekcyjnymi. Za nieuzasadnione przebywanie dziecka w szkole odpowiedzialność ponoszą rodzice. Uczniowie przychodzący wcześniej na lekcję oczekują w szatni.
10. W czasie trwania lekcji na korytarzu obowiązuje cisza.
Savoir – vivre
1. Uczeń pozdrawia wszystkich pracowników szkoły słowami „dzień dobry”.
2. W przejściach uczeń ustępuje pierwszeństwa dorosłym.
3. Uczeń rozmawiając z dorosłymi stoi, nie trzymając rąk w kieszeniach i nie żując gumy.
4. Na terenie szkoły uczniowie nie powinni nosić nakrycia głowy.
5. Uczniowie nie używają wulgaryzmów i nie stosują przemocy.
Mienie szkolne i osobiste
1. Wszyscy uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń, sprzętu i pomocy naukowych.
2. Uczniowie mają obowiązek szanować mienie szkolne, sprzęt i pomoce naukowe.
3. W przypadku stwierdzenia zniszczeń mienia szkoły uczeń, który dokonał zniszczeń jak również jego rodzice/prawni opiekunowie/ dokonują napraw lub pokrywają koszty tych napraw.
4. Zobowiązuje się uczniów do zachowania czystości w salach, toaletach i na korytarzach.
5. Uczeń może posiadać w szkole telefon komórkowy za zgodą rodzica (prawnych opiekunów). Ma obowiązek wyłączenia telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego na terenie szkoły. Ma całkowity zakaz używania aparatu telefonicznego w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych w szkole. Ma całkowity zakaz nagrywania filmów, dźwięku oraz robienia zdjęć podczas pobytu w szkole. Korzystanie z telefonu możliwe jest tylko w sytuacjach koniecznych w szatni – JEDYNA STREFA KORZYSTANIA Z TELEFONU NA TERENIE SZKOŁY!
6. Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie w szkole jest zbędne, np. przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, telefon komórkowy, sprzęt elektroniczny.
7. Pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe kradzieże.
Dyżury szkolne
1. Dyżury pełnią nauczyciele wg harmonogramu.
2. Wszelkie problemy i sytuacje zagrażające bezpieczeństwu należy zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu.
Zeszyt ucznia
1. Uczniowie posiadają dzienniczki ucznia.
2. Dzienniczki te stanowią jedną z form prowadzenia korespondencji rodziców z wychowawcą na temat ocen, usprawiedliwień nieobecności, zwolnień z zajęć itp.
3. Każda nieobecność ucznia na zajęciach winna być usprawiedliwiona przez rodzica lub jego prawnego opiekuna.
4. Usprawiedliwienia dokonuje się w formie pisemnej w dzienniczku ucznia lub osobiste stawiennictwo rodzica u wychowawcy.
5. Uczeń winien dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie do 7 dni na najbliższej godzinie wychowawczej od momentu powrotu na zajęcia.
6. Zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych dokonują rodzice pisemnie i telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły, informując o zwolnieniu nauczyciela zajęć których zwolnienie dotyczy.
Opuszczanie budynku szkoły
1. Uczniowie przebywają na terenie szkoły od momentu rozpoczęcia zajęć aż do chwili ich zakończenia.
2. Uczniom nie wolno opuszczać terenu szkoły bez zgody i wiedzy nauczyciela.
3. Obowiązuje zakaz wychodzenia na boisko szkoły, plac zabaw, przed budynek szkoły, do sklepu i in. bez opieki nauczyciela.
4. Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem zachowują się kulturalnie w czasie oczekiwania na jego przyjazd, jak również podczas jazdy.
Postanowienia końcowe
1. W przypadku złamania Regulaminu Porządkowego mają zastosowanie kary określone w Statucie Szkoły dotyczące oceny z zachowania.
2. Spory związane z przestrzeganiem Regulaminu rozstrzygane są z trybie statutowym.
3. Zmian w regulaminie dokonuje Rada Pedagogiczna.
4. Dyrektor lub wychowawca klasy zapoznaje z treścią regulaminu uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.
5. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 18 września 2017 r.

do pobrania —>>