RODO

Klauzula informacyjnamonitoring wizyjny  (pdf)

Klauzula informacyjna dla uczniów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów/dzieci jest Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Grzegorz Szajerka, Prawnik|Dyrektor Ds.Ochrony Danych Osobowych,
adres poczty elektronicznej: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw
5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) uczeń/dziecko posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody – jeżeli zgoda została udzielona
7) uczeń/dziecko ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
9) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu
10) mogą być też przetwarzane szczególne kategorie danych, na podstawie Artykułu 9 RODO ust. 2 lit. a

Klauzula dotycząca wyjazdów na wycieczki i zielone szkoły

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679 ) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:

1) Administratorem danych osobowych uczniów/dzieci jest  Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wyjazdu uczniów/dzieci na Zieloną Szkołę lub  wycieczkę  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a  (zgody) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą  co najmniej przez kolejny rok szkolny lub dłużej w oparciu o uzasadniony interes administratora.
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) każdy uczeń/dziecko posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
6) uczeń/dziecko  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest  dobrowolne, ale niepodanie danych może skutkować odmową wyjazdu.
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Grzegorz Szajerka, Prawnik|Dyrektor Ds.Ochrony Danych Osobowych,
adres poczty elektronicznej: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl
9) w związku z wyjazdem będą też przetwarzane szczególne kategorie danych, na podstawie Artykułu  9 RODO ustęp 2lit.a