REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY LEKTURNIK DLA KLAS IV – VI

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV do VI SP w Mnikowie i ma za zadanie pobudzać i wzmacniać zainteresowania czytelnicze oraz wdrożyć młodych czytelników do systematycznej pracy z tekstem. Od wszystkich uczestników oczekujemy częstych odwiedzin w bibliotece szkolnej, wypożyczania przez nich zarówno lektur, jak i wybranych książek, czytaniu ich, a następnie wpisywaniu wg wskazanych kryteriów do swoich lekturników.

1. ORGANIZATOR

• Nauczyciele-poloniści klas IV-VI
• Biblioteka Szkolna

2. CELE KONKURSU

• kształcenie wrażliwości na piękno literatury
• kształcenie wrażliwości etycznej i moralnej poprzez kontakt z wartościową literaturą.
• wdrażanie do samodzielnej i systematycznej pracy,
• rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
• kształtowanie wyobraźni, kreatywności i twórczości,
• rozwijanie talentów i umiejętności plastycznych.

3. ADRESACI

Wszyscy uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej.

4. TERMINY I ZAŁOŻENIA KONKURSOWE

Konkurs trwać będzie od października 2023 roku do połowy maja 2024 roku. Po uprzednim sprawdzeniu przez n-li polonistów (do końca maja ) uczniowie złożą swoje lekturniki w bibliotece szkolnej.

Oceny złożonych zeszytów lektur z poszczególnych klas dokona niezależna komisja. W skład komisji wejdzie Pani Dyrektor, nauczyciel plastyki oraz nauczyciel bibliotekarz lub polonista.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na apelu szkolnym, w dogodnym dla wszystkich terminie. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego 2023/2024.

5. WYMAGANIA KONKURSOWE

• zeszyt formatu A4 z miękką okładką w kratkę lub w linie podpisany: imię, nazwisko oraz klasa ( może być kontynuowany z ubiegłego roku, jeśli ktoś taki prowadził),
• każda opisywana lektura według wzoru:
a) metryczka książki – autor, tytuł, rok wydania, ilustracje, wydawnictwo;
b) krótka pisemna prezentacja najzabawniejszego wydarzenia, ulubionego bohatera, przygody, która wywarła na czytelniku wrażenie, najpiękniejszego cytatu z argumentacją wyboru ( kl. IV min.7 zdań, kl. V min. 10 zdań, kl.6 min. 13 zdań ) lub inna forma wypowiedzi pisemnej wskazana przez nauczyciela polonistę zwłaszcza w przypadku książki stanowiącej lekturę obowiązkową bądź uzupełniającą;
c) ilustracja wybranego fragmentu, bohatera , wydarzenia- technika rysunku dowolna ( farby, pastele, ołówek, collage, techniki łączone )

• w lekturniku mogą być zamieszczone wszystkie czytane przez ucznia książki łącznie z lekturami obowiązkowymi czy uzupełniającymi,
• zalecana liczba książek – przynajmniej 10 na rok ( po pięć na semestr)

6. KRYTERIA OCENY

Niezależne jury dokona oceny biorąc pod uwagę:

• samodzielność prowadzonych zeszytów lektur,
• staranność, estetykę rysunku oraz dbałość o poprawną pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym formę wypowiedzi,
• przestrzeganie kryterium „ilościowego”
• oryginalność w interpretacji własnej i wyobraźni autora lekturnika,
• zgodność rysunku z treścią książki.

7. NAGRODY

Przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe i książkowe za I, II i III miejsce, a także dyplomy i drobne upominki dla autorów prac wyróżnionych. Zeszyty lektur będą prezentowane w bibliotece szkolnej.

Koordynatorzy konkursu
Galos Renata
Leszek Galarowicz