Lista przyjętych

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego
w Mnikowie na rok szkolny 2022/2023 :

1. Bobola Szymon
2. Czech Mateusz
3. Korpak Jakub
4. Kuczalski Ignacy
5. Lach Iga
6. Michalak Oliwia
7. Polak Miłosz
8. Suski Michał
9. Wasiewicz Aleksander

W terminie od 23.03.2022 r. do 01.04.2022 r. do godziny 15.00
rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia
woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Termin rekrutacji uzupełniającej:
od 16.05.2022 r. do 27.05.2022r. godz. 15.00